اسامی همکاران رزا لیزر به ترتیب حروف الفبا


دکتر حمیدرضا حسن زاده

پزشک پوست ، مو و زیبایی

بیوگرافی دکتر حمیدرضا حسن زاده

بیوگرافی دکتر حمیدرضا حسن زاده

دکتر شب بو جسری

متخصص پوست ، مو و زیبایی

بیوگرافی دکتر شب بو جسری

بیوگرافی دکتر شب بو جسری

دکتر علی فضلی فر

پزشک پوست ، مو و زیبایی

بیوگرافی دکتر علی فضلی فر

بیوگرافی دکتر علی فضلی فر

دکتر مهشید قره باغی

پزشک پوست ، مو و زیبایی